STATUTEN

Tekst statutenwijziging (goedgekeurd door leden op 30 november 2022)

Samenwerkingsorganisatie van Monumenteneigenaren (SOM)

(voorheen genaamd: Landelijke Federatie Het Behouden Huis)

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsorganisatie van Monumenteneigenaren.

De vereniging kan ook naar buiten toe treden onder de afgekorte naam SOM.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

DOEL

Artikel 2

De vereniging heeft ten doel:

 1. het bevorderen, in onderlinge samenwerking doch onder volledige eerbiediging van de autonomie van de aangesloten instellingen (die monumenten restaureren, beheren), van het behoud van panden, die geplaatst zijn of worden op de Rijks-, Provinciale- of Gemeentelijke monumenten lijst, danwel beeldbepalende panden, die gelegen zijn in een beschermd stads- of dorpsgezicht en waarvan het behoud voor dit stads- of dorpsgezicht waardevol is.
 2. De vereniging heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

VERMOGEN

Artikel 3

Tot vermogen van de vereniging worden bestemd:

 1. opbrengsten van de activiteiten van de vereniging;
 2. erfstellingen, legaten en schenkingen;
 3. contributies, subsidies en bijdragen;
 4. revenuen van het vermogen; en
 5. eventuele andere baten.

VAN DE LEDEN

Artikel 4

 1. De vereniging kent leden.
 2. Leden van de vereniging kunnen zijn rechtspersonen, maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, en andere ondernemingen of bedrijven onder welke rechtsvorm dan ook.

Tot deze categorie behoren ook openbare lichamen en overheidsorganisaties, alsmede wetenschappelijke instellingen en andere bij het doel der vereniging betrokken organisaties.

 1. Lid is hij, die als zodanig is toegelaten. Een instelling wordt slechts toegelaten indien deze instelling zich bezig houdt met het restaureren, het beheren en het instandhouden van monumenten. De algemene ledenvergadering kan ontheffing verlenen voor deze eisen.

TOELATING

Artikel 5

 1. De instelling, die lid wil worden, geeft zich daartoe schriftelijk op bij de secretaris.

De opgave bevat ten minste de naam en het adres van het lid en voorts de gegevens die voor de bepaling van de contributie van belang zijn zoals een recente jaarrekening, dan wel de secretaris nodig of nuttig acht.

Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan: bij brief of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.

 1. Het bestuur beslist in eerste instantie of een kandidaat al of niet als lid wordt toegelaten.
 2. De secretaris geeft van een beslissing tot het al dan niet toelaten onverwijld schriftelijk kennis aan de kandidaat.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 6

De leden zijn niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging.

VERENIGINGSJAAR

Artikel 7

Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 8

Het lidmaatschap eindigt door:

 1. ontbinding van het lid, dan wel wanneer het lid ophoudt te bestaan;
 2. het eindigen van het voldoen door het lid aan de in artikel 4 lid 2 gestelde eis, tenzij de algemene ledenvergadering de aldaar bedoelde ontheffing heeft verleend aan het lid;
 3. schriftelijke opzegging door het lid; deze kan geschieden te allen tijde en zonder inachtneming van een opzegtermijn;
 4. schriftelijke opzegging door het bestuur;
 5. ontzetting door de algemene vergadering.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Artikel 9

 1. De door de leden verschuldigde contributie en de overige bijdragen worden jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering.
 2. Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de hiervoor gemelde financiële verplichtingen moet zijn voldaan.
 3. Contributie is door degene van wie het lidmaatschap een aanvang heeft genomen of is geëindigd, over het jaar, waarin de aanvang of het einde plaats vindt, voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

BESTUUR

Artikel 10

 1. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Het bestuur bestaat minimaal uit drie leden en maximaal uit vijf leden.
 2. Leden van het bestuur kunnen slechts zijn zij die bestuurders, vennoot of eigenaar zijn van een lid, dan wel daartoe speciaal door een lid zijn aangewezen.
 3. Bestuursleden worden geschorst en ontslagen bij besluit van de algemene vergadering.
 4. Bestuursleden worden benoemd op voorstel van het bestuur dan wel op voorstel van ten minste drie leden.
 5. De benoeming geschiedt voor een termijn van ten hoogste drie jaar, naar verloop waarvan het bestuurslid terstond herbenoembaar is. Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast.
 6. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. De voorzitter wordt door de algemene vergadering gekozen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht onverwijld een algemene vergadering bijeen te roepen, waar in de vacature(s) wordt voorzien.
 7. Het bestuur wijst de personen aan, die de vereniging vertegenwoordigen in bijeenkomsten van andere organisaties, die opereren op het terrein van de monumentenzorg. Indien deze personen niet tevens bestuurslid zijn, kunnen zij de bestuursvergaderingen als adviseurs bijwonen.
 8. Het bestuurlidmaatschap eindigt eveneens indien een bestuurder niet meer aan de in lid 2 omschreven eis voldoet.
 9. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast.

De algemene vergadering draagt er voor zorg dat een persoon wordt aangewezen die in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder de vereniging tijdelijk bestuurt.

Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat

 1. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of
 2. de bestuurder is geschorst.
 3. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de betreffende bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging en de met haar verbonden onderneming of organisatie.

Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

 1. Bestuursvergaderingen kunnen worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemende bestuurder door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord en mits dergelijke vergaderingen worden voorgezeten vanuit Nederland.

Van het verhandelde in elke vergadering van het bestuur worden door de secretaris notulen opgemaakt die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.

Ondertekening van de notulen kan ook elektronisch plaatsvinden mits de identiteit van de ondertekenaars met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 11

De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur dan wel door twee bestuursleden tezamen, waaronder ten minste hetzij de voorzitter, de secretaris of de penningmeester. Zij kunnen zich daarbij door een gevolmachtigde laten vertegenwoordigen.

BESTUURSTAAK

Artikel 12

Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vereniging en de met haar verbonden onderneming of organisatie.

DE KASCOMMISSIE

Artikel 13

Jaarlijks wordt door de algemene vergadering uit de leden een kascommissie benoemd, welke bestaat uit ten minste twee personen, welke voldoen aan de in artikel 10 lid 2 omschreven voorwaarde en die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 14

 1. Ten minste éénmaal per jaar wordt een algemene vergadering gehouden (jaarvergadering).
 2. Leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben de bevoegdheid aldaar het woord te voeren en voorstellen te doen.
 3. Ieder lid heeft één stem. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd ander lid uitbrengen. Aan een lid kunnen maximaal drie volmachten worden verleend.

Artikel 15

 1. Het bestuur roept de vergadering bijeen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de leden, vermeldende de agenda, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van oproeping en van de vergadering niet meegerekend.
 2. Indien het bestuur bij de oproeping tot een algemene vergadering de mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de leden bevoegd hun stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) het lid kan worden geïdentificeerd, (iii) het lid rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, het lid kan deelnemen aan de beraadslagingen.
 3. Indien het bestuur de mogelijkheid daartoe schriftelijk heeft geopend, kunnen stemmen voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan de dertigste dag voor die van de vergadering, op een speciaal daartoe aangewezen e-mailadres.

Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de algemene vergadering worden uitgebracht.

 1. Op de algemene vergadering wordt onder meer behandeld:
 2. verkiezing van bestuursleden;
 3. jaarverslag door het bestuur over het afgelopen boekjaar;
 4. rekening en verantwoording door het bestuur over het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur;
 5. verslag van de kascommissie;
 6. décharge en benoeming van de kascommissie;
 7. vaststelling van het bedrag als bedoeld in artikel 9.
 8. Het bestuur is bevoegd om een bijdrage in de kosten van de algemene vergadering te vragen voor zover deze kosten de begroting te boven gaan.

FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Artikel 16

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. Jaarlijks wordt – behoudens verlenging van die termijn door de algemene vergadering – vóór de eerste juli aan de algemene vergadering:
 3. door de penningmeester, onder overlegging van de jaarrekening – omvattende een balans per het einde van het afgelopen boekjaar en een staat van baten en lasten over dat boekjaar met een toelichting – verslag uitgebracht over het financieel beleid in het afgelopen boekjaar; en
 4. door de secretaris verslag uitgebracht over de in het afgelopen boekjaar door het bestuur verrichte activiteiten.
 5. het verslag van de Kascommissie overlegd danwel een verklaring van de accountant.
 6. Het bestuur kan een register-accountant of een accountant-administratieconsulent aanwijzen voor het nazien van de jaarrekening en in welk geval geen kascommissie hoeft te worden ingesteld.

BESLUITVORMING IN DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17

Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij in de wet of deze statuten anders is bepaald.

Bij staking van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

STATUTENWIJZIGING/ONTBINDING

Artikel 18

 1. De statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de stemmen. In deze vergadering moet ten minste de helft van de leden aanwezig zijn.

De oproeping van een algemene vergadering waar een statutenwijziging aan de orde is, geschiedt overeenkomstig het hiervoor onder artikel 15 bepaalde, waarbij de termijn van oproeping verdubbeld wordt.

De oproeping dient vergezeld te gaan van een ontwerptekst van de statutenwijziging.

 1. Indien in een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet de helft van de leden aanwezig is, dan zal de statutenwijziging worden behandeld op de eerstkomende algemene vergadering.

In deze vergadering, opgeroepen overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, lid 1, kan het besluit tot statutenwijziging worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.

 1. Hetgeen hiervoor bepaald is aangaande een statutenwijziging, is overeenkomstig van toepassing op een besluit tot ontbinding van de vereniging.
 2. Een eventueel batig saldo van de ontbonden vereniging wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de vereniging of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de vereniging heeft.
 3. De bestemming van het liquidatiesaldo dient voorafgaand te worden goedgekeurd door de algemene vergadering, onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel.