Op 31 mei 2024 heeft minister De Jonge gereageerd op schriftelijke vragen van leden van de Eerste Kamer over de Wet Betaalbare Huur. Er resteren drie onderwerpen waarover een fundamenteel meningsverschil blijft bestaan met de minister.

Namens Samenwerkingsorganisatie Monumenteneigenaren (SOM), Federatie Instandhouding Monumenten (FIM), Landelijk Hofjesberaad (LHB), Vereniging Bewoond Bewaard (BB) en Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen (VPHB) is een tweede brief verstuurd naar de Eerste Kamer. Deze brief is gericht aan de (leden van de) commissie Binnenlandse Zaken (BZK) van de Eerste Kamer, alsmede de minister van Binnenlandse Zaken, de Staatssecretaris van Cultuur, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nationaal Restauratiefonds.

Voorafgaand aan deze schriftelijke behandeling in de Eerste Kamer stuurde SOM samen met bovengenoemde erfgoedorganisaties al een reactie op het voorliggende wetsvoorstel. Deze discussie wordt niet herhaald in de meest recente brief. Wel wordt er ingegaan op de drie voorbeelden die de minister in zijn antwoord heeft opgenomen. Deze drie woonhuismonumenten zitten aan de bovenkant van de middenhuur, waardoor de 35% huurtoeslag vrijwel gelijk staat aan de huidige 50 rijksmonumentenpunten. De voorbeelden komen uit het bezit van drie organisaties uit het westen van het land, volgens de minister “met een winstoogmerk”. Deze “winst” wordt bij onze achterban echter niet uitgekeerd, maar juist geïnvesteerd.

Samenvatting

In de brief stellen de erfgoedorganisaties het volgende:
• Het hanteren van het begrip proportionaliteit is in het geval van monumenten, in het bijzonder voor als woning verhuurde monumenten in het sociale en middeldure huursegment, niet houdbaar en er is geen sprake van een lineair verband tussen huurprijs en kwaliteit;
• De voorgestelde maatregelen betekenen een forse achteruitgang in de huuropbrengst voor rijksmonumentale woonhuizen in het sociale en middeldure huursegment;
• Het perspectief op compensatie via SVOH en andere regelingen op dit moment volstrekt onduidelijk is. De oplossing moet uit de WWS zelf komen en niet uit andere regelingen.

De verenigde erfgoedorganisaties verzoeken de leden van de Eerste Kamer in de brief  de voorgestelde wet en bijbehorende regelingen aan te passen, bij voorkeur met de staffel 50-40-30 voor resp. sociale huur, middenhuur en vrije sector.

Download de brief via de volgende link. 20240610-Reactie-erfgoedorganisaties-beantwoording-schriftelijke-vragen-EK