Op 16 en 18 januari jl. vond de behandeling van de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap plaats in de Tweede Kamer. Een mooie gelegenheid om te peilen hoe binnen de nieuwe Kamer gedacht wordt over cultuur en met name erfgoed.

Wat het laatste betreft was de spoeling wel erg dun; in het hele debat werden woorden als erfgoed en monumenten slechts alleen door de kersverse nieuwe Staatssecretaris Cultuur, mevrouw Gräper-Van Koolwijk gebruikt. Vanuit verschillende fracties werd wel aandacht gevraagd voor een betere spreiding van cultuurgelden en een goede toepassing van het ingezette beleid rond beloning van kunstenaars.

De nieuwe staatssecretaris hield op haar vijfde werkdag een mooi en gloedvol betoog (zie Plenaire verslagen | Tweede Kamer der Staten-Generaal). Een citaat: ‘Erfgoed is onze verbinding met het verleden. Monumenten zijn de ankerpunten van onze levensloop. Ons landschap en onze leefomgeving zijn onze houvast. Ze noemde tenslotte nog de 15 miljoen die haar voorgangster uitgetrokken heeft voor grote monumenten en het onderzoek naar de restauratiebehoefte in Nederland dat inmiddels in gang is gezet.’

Er werden tenslotte door de Kamer diverse moties ingediend, welke op één uitzondering na geen van allen betrekking hadden op erfgoed of monumenten. Die motie ging over de bescherming van de schutterij in Limburg. Met het debat is inmiddels ook bekend welke Kamerleden zich met cultuur bezig houden. FIM en SOM hebben een nadere kennismaking met hen voor de komende op het programmamaanden staan.